4B Sözleşmeli Personel Alımı 107 Sağlıkçı Memur Mühendis Güvenlik Temizlik Personeli

4B Sözleşmeli Personel Alımı 107 Sağlıkçı Memur Mühendis Güvenlik Temizlik Personeli

Devlet Üniversitesi 107 personel alımı için iş ilanı yayımladı. 4B Sözleşmeli personel alımı ne zaman? Sözleşmeli personel için kimler başvurabilir?

Şanlıurfa Harran Üniversitesi 4B sözleşmeli personel alımı ilanı ile 107 kişilik kadro açıkladı. Buna göre hemşire, eczacı, biyolog, sağlık teknikkeri, laborant, röntgen teknisyeni, mühendis, büro personeli, sağlık personeli, koruma ve güvenlik görevlisi alınacak.


Harran Üniversitesi 4B Sözleşmeli Personel Alımı Genel Şarları

1-  Başvuracak  adaylarda  yukarıda  belirtilen  özel  şartlar  ile  657  sayılı  Kanunun  48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
a-) Türk Vatandaşı olmak,
b-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan  mal  varlığı  değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d-) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
e-) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2- Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, Ön  lisans  mezunları için  2020 KPSS(B)  grubu  KPSS  (P93)  puanı  ve  Lise  mezunları için  2020
KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak.
3- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 (B) maddesinin "Bu şekilde   istihdam   edilenler,   hizmet   sözleşmesi   esaslarına   aykırı   hareket   etmesi   nedeniyle kurumlarınca  sözleşmelerinin  feshedilmesi  veya  sözleşme  dönemi  içerisinde  Bakanlar  Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren   bir   yıl   geçmedikçe   kurumlarının   sözleşmeli   personel   pozisyonlarında   istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
5-  Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak.
6- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak. 


Harran Üniversitesi 4B Sözleşmeli Personel Alımı Özel Şartlar

1- “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” pozisyonuna başvuracak adayların ilan son başvuru tarihi itibarıyle 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak, 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik  Hizmetlerine  Dair  Kanunun  10  uncu  maddesinde  yer  alan  şartları  taşıması  ve  güncel Özel  Güvenlik  Görevlisi  kimlik  kartı  bulunması  gerekmektedir.  Adayların  24  (yirmi  dört)  saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir.
2-  Üniversitemiz  hastanelerinde  istihdam  edilecekler  için,  7/24  kesintisiz  hizmet  sunma zaruriyeti   nedeniyle,   öncelikle   hastanelerin   acil,   ameliyathane,   yoğun   bakım,   pandemi poliklinikleri / klinikleri, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere;  tüm  birimlerinde  istihdam  edilecek  kişilerin  nöbet  usulü çalışma  planları  ile  gece  nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.
3 -“Destek Personeli” kadrosuna başvuracak adayların ilan son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz  beş)  yaşından  gün  almamış  olmak,  Üniversitemizin  tüm  birimlerinin  ve  çevre  temizlik (kapalı ve açık alan) hizmetlerinin yürütülmesi amacı ile istihdam edileceğinden adayların iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir.
4 -“Eczacı” pozisyonuna yapılan başvurularda KPSS şartı aranmamaktadır. Asıl ve yedek aday kura sonucu belirlenecektir.

Devlet Üniversitesi Ortaöğretim Ve Lisans Mezunu Kamu Personel Alımı Başvuru Şartlar

Temizlik Personeli Güvenlik Görevlisi Teknisyen Üniversite Sözleşmeli Personel Alıyor Başvuru Şartları Neler?

Devlet Üniversitesi 30 Kişilik Kadroya 4B Sözleşmeli Personel Alacak  ÜNİVERSİTE İLANLARINA DA BAKABİLİRSİNİZ.

 

Harran Üniversitesi 4B Sözleşmeli Personel Alımı İçin Gerekli Evrak

1)  Adayların  başvurduğu  pozisyonu  belirten  dilekçe  /  Başvuru  Formu  (http://personel. harran.edu.tr/) adresinden elektronik ortamda ve eksiksiz doldurulacaktır.
2) 2020 KPSS (B) sonuç belgesi internet çıktısı (sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir.)
3) Mezuniyet Belgesi (diploma ön ve arka yüzü fotokopisi veya karekodlu e-Devlet kapısı çıktısı)
4) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.
5) Kimlik Fotokopisi
6) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adeti Başvuru Formuna yapıştırılmış olacak)
7)  Koruma  ve  Güvenlik  Görevlisi  pozisyonuna  başvuracak  adaylardan  özel  güvenlik kimlik kartının aslı ve fotokopisi. (5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun 14'üncü maddesinde  belirtilen  özel  güvenlik  temel  eğitimin  başarıyla  tamamlamış  olmak,  özel  güvenlik kimlik kartına sahip olmak.) (Özel güvenlik kimlik kartının belge teslim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresi olmak.)
8)  Başvurulan  unvanda  isteniyor  ise  çalışma  belgesi  (ilan  tarihi  itibariyle  ilgili  süreyi tamamlamış  olması  ve  ayrıca  isme/ilgili  makama  yazılmış  ıslak  imzalı  ve  onaylı  yazının  aslı gerekmektedir.)
9)  Başvurulan  unvanda  isteniyor  ise  SGK  barkodlu  hizmet  dökümü  (alanında  çalışıp çalışmadığının tespiti için meslek kodu dikkate alınacaktır)
* Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evraklarının aslının ibrazı istenecektir.
Harran Üniversitesi 4B Sözleşmeli Personel Alımı BAŞVURU Bilgileri
Adaylar,  ilanın  Resmi  Gazete’de  yayımlandığı  tarihten  itibaren  15  (on  beş)  gün  içinde (mesai  saati  bitimine  kadar)  aşağıda  istenilen  belgeler  ile  birlikte  Üniversitemiz  Rektörlük Personel  Daire  Başkanlığına  şahsen  müracaat  etmeleri  gerekmektedir.  Sadece  bir  unvan  için başvuru  yapılacaktır.  Gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu,  birden  fazla  unvan  için  başvuru yapıldığı veya istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış   olsa   dahi   iptal   edilecek   ve   hakkında   yasal   işlem   yapılacaktır.   Posta   ile  yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
* Vekaletname ile başvuru kabul edilecek olup, başvurularda sadece noter onaylı vekalet kabul edilecektir. Vekaletname ile yapılacak başvurularda vekaletnamenin aslı ve vekalet edenin
kimliğinin aslını ibraz etmesi zorundadır.

Son Başvuru Tarihi: 25 Ocak 2022

Popüler İlanlar