Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Alımı 2022

Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Alımı 2022

Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi personel alımı ilanı yayımladı. 2022 Yılı Güvenlik görevlisi alımı ile temizlik görevlisi alımı yapacak.

Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi personel alımı yapılması için ilan yayımladı. 2022 yılı sözleşmeli olarak 7 koruma ve güvenlik görevlisi alımı ve 8 temizlik görevlisi alımı yapılacak.


Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Alımı Başvuru Şartları

** Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun'un 48'ınci maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile özel şartlar aranmaktadır. 
** Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
** Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 
** Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak, 
** Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
** Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 
** Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. 
** 657 sayılı Kanun'un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması. B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. C) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. D) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.


Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)

** İlgili Yüksekokulların Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması, Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarından birinden mezun olmak. 
** Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak. 
** 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması.
** Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve belgelendirmek. 
** 2020 KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak


Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın)

** İlgili Yüksekokulların Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması, Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarından birinden mezun olmak. 
** Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak 
** 160 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması.


Temizlik Görevlisi (Erkek)

** Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak. 
** Üniversitemizin tüm kampüs ve birimlerinde iç ve dış alanda temizlik hizmetlerinde çalışmaya engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. 
** Hijyen belgesi sahibi olmak. 
** 2020 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. 
** Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.


Temizlik Görevlisi (Kadın)

** Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak. 
** Üniversitemizin tüm kampüs ve birimlerinde iç ve dış alanda temizlik hizmetlerinde çalışmaya engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. 
** Hijyen belgesi sahibi olmak. 
** 2020 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak. 
** Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.


Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Alımı İçin Gerekli Olan Belgeler

** Başvuru Formu (www.mgu.edu.tr adresinden temin edilecektir) 
** 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi. 
** İkametgâh Belgesi (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir) 
** Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi.
** Barkodlu SGK Hizmet Dökümü 
** Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir) 
** Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. 
** Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca düzenlenen kurs sonucu alınan Eğitim Sertifikasına sahip olmak.
** S-1 ve S-2 kadroları için Koruma ve Güvenlik Görevlisi kimlik kartı fotokopisi. 
** S-1 ve S-2 kadroları için boy/kilo gösterir belge (Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacaktır) 
** Fotoğraf (1Adet)


Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Alımı Başvuru Bilgileri

Adayların başvurularını (https://www.mgu.edu.tr/tr) web adresinde bulanan Başvuru Formunu eksiksiz doldurularak yukarıda istenilen belgeler ile birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar Başvuruda istenen tüm belgelerin https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 07 Ocak 2022

Popüler İlanlar