Araştırma Hastanesi Sınav Yapılmaksızın 59 Sözleşmeli Personel Alıyor! Hemşire Tekniker Teknisyen Temizlik Görevlisi

Araştırma Hastanesi Sınav Yapılmaksızın 59 Sözleşmeli Personel Alıyor! Hemşire Tekniker Teknisyen Temizlik Görevlisi

Üniversite Araştırma Hastanesi Resmi Gazete ilanı ile sınavsız lisans ön lisans ortaöğretim 59 sözleşmeli kamu personeli alıyor. Buna göre hemşire tekniker teknisyen temizlik görevlisi alınacak.

İzmir 9 Eylül Üniversitesi lisans ön lisans ve ortaöğretim mezunu 59 sözleşmeli personel alıyor. Buna kapsamda hemşire,  sağlık teknikeri, röntgen teknisyeni, temizlik görevlisi alınacak.


GENEL ŞARTLAR: 

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır: 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 
d) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak veya askerliğini yapmış olmak, fiilen askerlik görevinde bulunmamak yahut ertelemiş olmak, göreve başlamasına engel hali bulunmamak. 
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 
f) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır. 

zmir-9-eylul-uni.png


ÖZEL ŞARTLAR: 

1- 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak, Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim veya Dengi Okul mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların 2020 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir. 
2- Başvuracak adayların, başvurduğu ilan kodunda yer alan "Aranan Nitelikler" in tamamını taşıyor olmak ve bunu belgelendirmek. 
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
4- Tüm pozisyonlar için ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı ve nöbet usulü çalışmasına engel durumu bulunmamak. 
5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. 


İSTENEN BELGELER: 

1- Başvuru Formu (Adaylar http://www.deu.edu.tr internet adresinde yer alan Duyurular linkinden temin edeceklerdir) 
2- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin ön ve arka yüzlü fotokopisi (1 adet) 
3- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (1 adet) 
4- Fotoğraf (1 adet) 
5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet) 6- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge (Terhis, tecil, muaf vb.) 


BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 

1- Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) ÜNİVERSİTE HASTANESİ İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ' ne şahsen başvuru şeklinde yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır. 
2- İlan kodu boş bırakılmayacak olup, adaylar sadece tek bir unvan kodu için başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan koduna yapılan başvurular olduğu takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır. 
3- Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 
4- Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra şahsen başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Tam ilan metni ve detaylar için BURAYA TIKLAYIN

Son Başvuru Tarihi: 06 Aralık 2021

Popüler İlanlar