Belediye Kamu İlanı ile Memur Alım İlanı Yayınladı

Belediye Kamu İlanı ile Memur Alım İlanı Yayınladı

Belediye başkanlığı tarafından yapılan kamu ilanı il bünyesinde istihdam edilmek üzere memurlar alacak . Yapılacak olan kamu alımının ayrıntıları haberimizde.

Sivas Akıncılar Belediye Başkanlığı tarafından yapılan ilan ile belediye bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacak.

Belediye Memur alım ilanına gör 3 memur Genel İdare hizmetleri sınıfına, 9 dereceli kadroya alınacak devlet memuru adaylarının Lisans İşletme, Kamu Yönetimi veya İnsan Kaynakları bölümünden mezun olmaları,

MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmaları veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemesi,

Kadın ve erkek adayların KPSS P3 puanının en az 50 puan olması,

İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları,

Türk vatandaşı olması,

Kamu haklarından mahrum bulunmaması,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

Kamu Alımı Özel Şartları şöyle;

İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,

Başvuru Evrakları Şunlardır.

İş Talep Formu Belediyeden ya da akincilar.bel.tr temin edilecektir.

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

Diploma veya Mezuniyet Belgesi aslı veya Noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)

KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

 Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.),
Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği.(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 05 Mart 2020 ve 09 Mart 2020 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde müracaatlarını yapabilecekler.

Başvurular, Akıncılar İlçesi, Fikret Tekin Cad. No: 2 adresindeki Akıncılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacak.

Belediye tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacak,

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacak,

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 10.03.2020 tarihinde Belediyenin resmi internet sitesinde ve ilan panosunda ilan edilecektir.

Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediye tarafından düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu Sınav Giriş Belgesi gönderilecek, bu belge sınava girişte ibraz edilecek. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

Türkiye geneli kamu personel alımlarını telefonunuz üzerinden incelemek için uygulamamızı kullanabilirsiniz.

Uygulamamızı indirmek için tıklayınız.

Son Başvuru Tarihi: 09 Mart 2020