Belediye Personel Alımı İlanı Yayımladı Başvurular Ne Zaman Açılacak?

Belediye Personel Alımı İlanı Yayımladı Başvurular Ne Zaman Açılacak?

Kumluca Belediyesi personel alımı ilanı yayımladı. Belediye personel alımı ilanına göre zabıta memuru alımı yapılacak. Google ilk sayfa haber detaylarını sizlerle paylaşıyoruz.

Kumluca Belediyesi personel alımı ilanı ile 10 zabıta memuru alımı yapacak. Belediye personel alımı ilanına ön lisans ve lisans mezunları başvuru yapabilecek.


Kumluca Belediyesi Personel Alımı Genel Şartları

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

1. Türk vatandaşı olmak. 
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak. 
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 


Kumluca Belediyesi Personel Alımı Özel Şartları

1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak. 
2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. 
3. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.) 
4. Sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 


Belediye Personel Alımı İçin Gerekli Evraklar

1. Başvuru Formu (Belediyemizin internet internet sayfasından www.kumluca-bld.gov.tr adresi üzerinden temin edilecektir.) 
2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi. 
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet'ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.) 
4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.) 
5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı. 
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. 
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
8. 3 adet fotoğraf (1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacak.) 


Belediye Personel Alımı Başvuru Bilgileri

1. Yukarıda sayılan başvuru belgelerinin 14/02/2022’den 16/02/2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Merkez Mah. Halil Çıvgın Cd. No:5 Kumluca/ Antalya adresinde Kumluca Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. 
2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 
4. Başvuru sırasında HES kodu sorgulaması yapılıp, sonrasında boy kilo ölçümü yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 16 Şubat 2022

Popüler İlanlar