Bursa Uludağ Üniversitesi  20 Sözleşmeli  Personel Alacak

Bursa Uludağ Üniversitesi 20 Sözleşmeli Personel Alacak

Bursa Uludağ Üniversitesi 20 sözleşmeli ortaöğretim ön lisan ve lisans mezunu büro personeli, veteriner hekim, sağlık teknikeri, hizmetli alacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi 20 sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı.  Ortaöğretim, ön lisan ve lisans mezunu büro personeli, veteriner hekim, sağlık teknikeri, hizmetli alınacak.


Bursa Uludağ Üniversitesi   Başvuru Şartları

1) Başvuracak adaylarda 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır, 
2) 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2020 KPSS P3, Önlisans Mezunları için 2020 KPSS P93 ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 Puanı esas alınacaktır. 
3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak. 
4) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak. 
5) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alıyor olmamak. 
6) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla unvanının gerektirdiği işlerde çalışmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu istenecek olup sağlık kurulu raporu doğrultusunda adayın atanacağı kadro unvanının gerektirdiği işlerde çalışamayacak durumda olması halinde ataması iptal edilecektir. 7) Başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar lisans, önlisans, ortaöğretim diploması puan üstünlüğü (diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de aynı olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecektir) ile alınacaktır. 
8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’ li olarak çalışıyor olmamak. 
9) Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca Kamu kurumlarında istihdam edilenler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların, Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1. maddesi “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi (Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç) halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. 
10) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3.maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır. 
11) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz. 
12) Başvuru bitim tarihi itibariyle tüm pozisyonlar için 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak. 
13) Adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacaktır. Sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir. 

bursa-1-005.pngbursa-2-005.pngbursa-3-004.png


Başvuru Bilgileri

1)Bursa Uludağ Üniversitesi (http://personelalimi.uludag.edu.tr) adresinden yapılacaktır. 
2) Adayların bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (On beş) gün içerisinde başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
 3) Başvurulan pozisyon için aranan özel nitelikler bulunması halinde; istenen evrakların sisteme eksiksiz yüklendikten sonra başvuru işleminin tamamlanması önem arz etmektedir. 
4) Sisteme yüklenen tüm belgelerin ilgili kurumlardan doğrulaması yapılacaktır. 
a) Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir. 
b) Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenlerin başvuruları iptal edilecektir. Kendilerine bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile tazmin edilecektir . 
5) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuranların başvuruları iptal edilecektir. 
6) Adayların mezuniyet belgeleri/diplomaları kontrol edilecektir. Başvurulan pozisyona uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır. 
7) Adayların başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile üye girişi yaparak başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını takip etmeleri gerekmektedir. 8) “Başvuru onay işleminiz tamamlanmıştır” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 
9) COVID-19 önlemleri çerçevesinde şahsen, posta veya faks yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

Son Başvuru Tarihi: 20 Aralık 2021

Popüler İlanlar