Devlet Üniversitesi 49 Kişilik Kadro 4B Sözleşmeli Personel Alımı

Devlet Üniversitesi 49 Kişilik Kadro 4B Sözleşmeli Personel Alımı

Devlet Üniversitesi 49 kişilik kadro için 4B sözleşmeli personel alımı ilanı yayımladı. Başvuru şartları ve kadro dağılımı haberimizde…

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 4B sözleşmeli personel alımı ilanı ile 49 kişilik kadroya eczacı, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, aşçı, bakım onarım personeli, temizlik-yemek hane servis elemanı, destek personeli alacak. 


4B Sözleşmeli Personel Alımı Genel Şartları

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır. 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak. 
e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 
4B Sözleşmeli Personel Alımı Özel Şartları
1 - KPSS sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanı Ortaöğretim düzeyin için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir 
2 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
3 - Vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması. 
4 - Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. 
5- Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.


4B Sözleşmeli Personel Alımı Gerekli Belgeler

1 - Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir). 
2 - Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir). 
3 - KPSS sınav sonuç belgesi 
4 - Fotoğraf 
5 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
6 – İş Deneyim belgesi (Sadece İş Deneyimi istenilen unvanlar için) 
7- SGK Hizmet Döküm Belgesi (Sadece İş Deneyimi istenilen unvanlar için) 
8 - Askerlik durumunu bildirir belge.
NOT: 
**Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin basvuru.nku.edu.tr/personel web adresinde ilan edilecek olan online başvuru sistemine ait bağlantıdaki Başvuru Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda gönderilecektir. 
**Eczacı, pozisyonuna başvuran adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasslar uyarınca, KPSS şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda yalnızca bir pozizyon için sözlü sınav yoluyla işlem yürütülecek olup, ayrıca ilgililere bilgi verilecektir.


4B Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Bilgileri

1 - Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web adresinden https://www.nku.edu.tr online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
Adaylar; 
* İstenilen belgeler (Diploma/Mezuniyet belgesi, KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, fotoğraf, nüfus cüzdanı vb.) ilgili alanlara ve diğer kısımlara yükleyecektir. 
* İstenilen belgeler ilgili alanlara yüklendikten sonra "Belgelerimin doğruluğunu kabul ediyor ve onaylıyorum" seçeneğini işaretleyecektir. 
* En altta yer alan "BAŞVURUYU TAMAMLA" tuşuna basmak suretiyle online başvurularını tamamlamış olacaklardır. 
2 - Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. 
3 - Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 
4 - Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin (Diploma/Mezuniyet belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya sertifika belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 09 Şubat 2022

Popüler İlanlar