Devlet Üniversitesi İlköğretim Mezunu İşçi Alıyor

Devlet Üniversitesi İlköğretim Mezunu İşçi Alıyor

Resmi Gazete üzerinden Devlet Üniversitesi tarafından işçi alımı yapılacağını bildiren ilan yayımlandı. İŞKUR iş ilanları ile en az ilköğretim mezunu adaylar arasından Kamu işçi alımı yapılacak.

Resmi Gazete üzerinden dün yayımlanmış olan ilana göre Devlet Üniversitesi işçi alımı yapacak. İŞKUR iş ilanları ile en az ilköğretim mezunu adaylar Kamu işçi alımı için başvuru yapabilecek. 


Giresun Üniversitesi işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden online şeklinde yapılacak olup, başvuruda bulunmak isteyen adayların20-24 Eylül 2021 tarihine kadar başvuru işlemlerini yapmaları gerekmektedir. İşçi alımına ilişkin yayınlanan resmi ilanda şu bilgilere yer verildi;

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Geçici İşçi statüsünde Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) alımı yapılacaktır.
Geçici işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Ülkemizde görülmekte olan Korona (COVID-19) salgını nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla başvuru şartlarını taşıyan adaylar, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak), e-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden başvuru yapacaktır. İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezi Müdürlüklerinden şahsen başvuru alınmayacaktır.


GENEL AÇIKLAMALAR VE BAŞVURU ŞARTLARI

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2.18 yaşını tamamlamış olmak.
 3.Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4.Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya itisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
 5.Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
6.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak
7.Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu (Ruhsal ve fiziksel) olmamak.
8.Askerliğini yapmış olmak.
9.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
10.Başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.
 Son 6 aydır işgücü talebinin açık olduğu ilçede ikamet edenlerin başvuruları geçerli kabul edilecektir.  
11.Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları alım sürecinin her aşamasında reddedilecektir.
12.İlan edilen kadrolara başvuru sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde belirli süreli (geçici) olarak istihdam edecektir.
13.Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 14.Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.


ÖZEL ŞARTLAR

Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) İçin Aranan Özel Şartlar

1.MEB onaylı Kalorifer Ateşçisi (Katı Yakıtlı) Sertifikası sahibi olmak.
2.En az ilköğretim mezunu olmak. III- GERÇEĞE AYKIRI BEYAN Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin başvuruları ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunarak yerleşenlerin atamaları yapılmayacaktır. Sehven yapılmış olsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

giresun-uni.png


KURA İŞLEMLERİ VE SÖZLÜ SINAV

1.Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda 01.10.2021 Cuma günü saat 10:00’da Üniversitemiz Şehit Ömer Halis Demir Konferans salonunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.
Ancak, kura çekimini izlemek isteyen aday sayısının salon kapasitesinden fazla olması durumunda salon kapasitesinin elverdiği oranda aday kura çekim salonuna alınacaktır.
2.Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı, öncelik hakkına sahip olanların dört katı olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur.
3.Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17. nci maddesinin 1 inci fıkrasına göre kura sonucu belirlenen adaylara sözlü sınav yapılacaktır.
4.Sözlü sınava katılmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların listesi, sözlü sınavın gün/saat/yeri, itiraz sonuçları ile diğer her türlü duyurular Üniversitemizin internet sitesinde (www.giresun.edu.tr) duyurulur. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.
5.Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
6.Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir.
7.Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; genel görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında toplamda 50 puan, istihdam edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki yeterlilik alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Sözlü Sınavda yüz üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılacaktır.
8.Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olan adaya, yaşlarının aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilmek suretiyle başarı sıralaması belirlenecektir.
9.Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle devam edilecektir.
10.Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
11.Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, puan sıralaması esas alınmak suretiyle sıradaki yedek aday başlatılacaktır.
12.Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
13.Yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin internet sitesinde (www.giresun.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.
14.Sözlü Sınav sonucuna göre belirlenen asıl adaylardan görevine başlamayanların veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine sözlü sınav sonucu yedek olarak belirlenen listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
15.Yapılan sözlü mülakat sonucunda asil olarak belirlenenlerin, yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.
16.Adaylar, sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren 2 (iki) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini sınav kuruluna sunulmak üzere Giresun Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı evrak birimine yazılı olarak verebilir. Yapılan itirazlar, ivedi olarak Sınav Kuruluna ulaştıktan sonra 1 (bir) iş günü içinde karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak (iadeli taahhütlü posta ile) bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.


NOTER KURA SONUCU ASİL VE YEDEK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2.İkametgah belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
3.2 adet vesikalık fotoğraf
4.Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
5.Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
6.SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
7.Terhis belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
8.Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi 9.Başvurulan mesleği yapmaya herhangi bir engeli bulunmadığına dair sağlık raporu (Tek Hekim Olabilir.)

TAM İLAN METNİ İÇİN BURAYI TIKLAYIN

Son Başvuru Tarihi: 24 Eylül 2021