Fakülte Hastanesine 132 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılıyor

Fakülte Hastanesine 132 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılıyor

Üniveriste hasaneleri-sözleşmeli-personel alımı kapsamında hemşire, ebe, diyetisyen, röntgen teknikeri, laborant, sağlık teknikeri... 132 sözleşmeli personel alımı yapacak Kırıkkale Üniversitesi.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıştırılmak üzere 132 personel alımı yapılacak! Kırıkkale Üniversitesi personel alımı başvuruları bugün başladı ve 15 gün devam edecektir. Peki, üniversite hastanesine hangi mesleklerden – branşlardan personel alımı yapılacak? İstenilen başvuru şartları nelerdir? Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi personel alımı başvurular nereye ve nasıl yapılacak? İşte detaylar…

Sağlık personeli alımına ilişkin Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan resmi ilanda şu bilgilere yer verildi;

132 PERSONEL ALIMI

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

 Kadro Dağılımı

1- 82 Hemşire alımı – Yükseköğretim kurumlarının, Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
2- 20 Hemşire alımı –  Ortaöğretim kurumlarının, Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanı/dalı mezunu olmak.
 3- 8 Ebe alımı – Yükseköğretim kurumlarının, Ebelik bölümü lisans mezunu olmak.
4- 1 Diyetisyen alımı – Yükseköğretim kurumlarının, Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak. Lisans mezuniyeti sonrası; belgelendirmek kaydıyla, Çocuk Beslenmesi konusunda eğitim almış olmak.
5- 7 Röntgen Teknisyeni alımı –  Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölüm/programı ön lisans mezunu olmak.
6- 4 Laborant alımı –  Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü/programı ön lisans mezunu olmak.
7- 2 Sağlık Teknikeri alımı –  Yükseköğretim kurumlarının Anestezi, Anestezi Teknikerliği bölümü/programı ön lisans mezunu olmak.
8- 5 Diğer Sağlık Personeli alımı –  Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü/programı ön lisans mezunu olmak.
9- 3 Diğer Sağlık Personeli alımı – Yükseköğretim kurumlarının İlk ve Acil Yardım bölümü/programı ön lisans mezunu olmak. (Paramedik)


BAŞVURUDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen Genel Şartları taşımak.
2-Nöbet usulü veya gece çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.
3-Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
4-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5-Lisans mezunları için; 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanına sahip olmak. Ön Lisans mezunları için; 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanına sahip olmak. Ortaöğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak.
6-Başvurulacak unvan için “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen şartları sağlamak.
7-Sıralamaya esas olan, KPSS puanlarının eşit olması halinde; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde, yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.
8-Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu ilandaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere başvuru yapanlar hakkında 657 (https://kamuisilanlari.net/) sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.
Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan hüküm: “…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”
(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
Sözleşmesini;
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara Ek 4’üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az 1 (bir) yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3’üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”


BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

İlanın başvuru süresi, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün olup, başvurular www.pdbilan.kku.edu.tr adresinden elektronik ortamda yapılacaktır. Şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.


İSTENİLEN BELGELER

1-Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneği başvuru platformunda mevcuttur.)
2-KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunması zorunludur.) 3-Öğrenim Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerli kabul edilecektir.)
4-Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı
5-Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
6-Fotoğraf 7-“Aranan Nitelikler” başlığı altında istenilen Sertifika/Belgelerin üzerinde tarihinin olması veya ilave bir yazı ile belgelendirilmesi zorunlu olup, ilanın başvuru süresi içerisinde alınan sertifika/belgeler geçerli kabul edilmeyecektir.
8-İstenilen belgelerin, elektronik başvuru platformunda her belge için belirlenmiş alana yüklenmesi ve çoklu belge yüklemeyi gerektiren alanlara, PDF dosyalarının birleştirmesi suretiyle yüklenmesi gerekmektedir.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

1-Tüm adayların KPSS sonuç belgesi, ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecek olup, yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
2-KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, başvuru süresinin bitimini müteakip 15 (on beş) iş günü içerisinde, Üniversitemiz web sayfasından (veya başvuru platformundan) duyurulacaktır.
3-Söz konusu sonuç açıklanmasına dair ilan, tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4-Her pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.
5-Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde; elektronik başvuru platformuna yükledikleri belgelerin; asıl ve/veya onaylı örneklerini ya da e-Devlet kapısından alınmış belgelere ilave olarak, sonuçların açıklanması sırasında istenilecek gerekli belgeleri tamamlayarak, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgelerini teslim etmeyen adaylar ile belge teslim edip, atamasının yapıldığına ilişkin tebligattan sonra süresi içerisinde göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar çağrılacaktır

kirikkale-uni.png


İLAN METNİ

https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2021/07/20210726-4-5.pdf 

Son Başvuru Tarihi: 09 Ağustos 2021