Kıyı Emniyet Müdürlüğü Personel Alımı Yapıyor

Kıyı Emniyet Müdürlüğü Personel Alımı Yapıyor

Yayımlanan personel alımı ilanlarına göre Kıyı Emniyet Müdürlüğü personel alımı yapıyor. Başvuru bilgileri ve detaylar haberimizin devamında…

Yayımlanan personel alımı ilanlarına göre Kıyı Emniyet Müdürlüğü personel alımı yapıyor. Başvurular 30 KASIM 2020 de başlamış olup 23 ARALIK  2020 de bitmiş olacaktır. Başvurular İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden veya alo 170 hattı üzerinden yapılacaktır.61 Büro personeli alımı yapılacaktır.

Başvuru Genel Şartları;

•    657 sayılı devlet memurları kanununun 48. Maddesindeki şartlara sahip olmak
•     Türk vatandaşı olmak
•     Kamu haklarından mahrum bulunmamak
•    Türk ceza kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
•    Erkek adayların askerliğini yapmış olması veya askerlikle ilişiği bulunmaması gerekmektedir
•    Adayların görevini yapmasına engel bir durumu bulunmaması gerekmektedir,

Mesleki bilgi ve Yeterliliğin ölçülmesine ilişkin konular (40 Puan) olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; Kurum tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve kurumun internet sitesinde ilan edilecektir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri kurumun internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 23 Aralık 2020