Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alımı 41 4B Sözleşmeli Personel 2022

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alımı 41 4B Sözleşmeli Personel 2022

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımı ilanı yayımladı. 4B sözleşmeli personel alımı yapılacak. 2022 yılı 41 kişilik kadro dağılımı haberimizde…

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımı ilanı yayımladı. 41 Kişilik kadroya 4B sözleşmeli personel alımı yapılacak.  Koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli, büro personeli, teknisyen, sağlık teknikeri, tekniker, mimar alınacak.


Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alımı Başvuru Şartları

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 
5- Askerlik durumu itibariyle; a)Askerlikle ilgisi bulunmamak, b)Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c)Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
6- 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak. 
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. 
8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli) 
10- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı. 11- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır. 
12- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 
13- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. 
14- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır. 
15- Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır. 
16- KPSS' de yüksek puan almış olmak sözleşmeli personel pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. İlanımızda belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır, 
17- Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. 
18- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.


Mimar
Mimarlık lisans programından mezun olmak. 
Lisans mezuniyeti sonrası en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.


Tekniker 1
Gıda Teknolojisi önlisans programından mezun olmak. 
Önlisans mezuniyeti sonrası en az 2 yıl alanında mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek. 


Tekniker 2
Makine teknikerliği önlisans programından mezun olmak. 
EOS Makine Lazer Sinterleme Kullanım ve Dental Tasarım sertifikasına sahip olmak


Sağlık Teknikeri 
Ağız ve Diş Sağlığı önlisans programından mezun olmak. 
Ön lisans mezuniyeti sonrası en az 2 yıl alanında mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek. 


Teknisyen 
Meslek liselerinin bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. 
En az 2 yıl alanında mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek 


Büro Personeli 1
Maliye, Muhasebe, Vergi Uygulamaları ve İşletme Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.


Büro Personeli 2
Üniversitelerin herhangi bir lisans programından mezun olmak. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) İngilizce dilinden en az 70 puan almış olmak. 
Sağlık turizmi alanında en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelendirmek 


Büro Personeli 3
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 
En az 40 saat Etkili Konuşma ve Diksiyon Eğitimi Sertifikasına sahip olmak. 
Kongre ve Toplantı Organizasyonları Geliştirme ve Uyum Eğitimi Sertifikasına sahip olmak. 


Büro Personeli 4
Üniversitelerin herhangi bir lisans programından mezun olmak. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) İngilizce dilinden en az 65 puan almış olmak. 
Proje Finans Uzmanlığı, Proje Mühendisliği, Proje Satış Sorumlusu, Proje Yazma Elemanı ve Proje Yöneticiliği alanlarının birinde en az 1 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek 


Destek Personeli 1
Ortaöğretim kurumlarının aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olmak ya da herhangi bir ortaöğretim (lise ve dengi) programından mezun olup, MEB onaylı aşçılık sertifikası, aşçılık alanında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak. 
En az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek. 


Destek Personeli 2 
Ortaöğretim Kurumlarının Tarım Alanı Bahçe Bitkileri dallarından mezun olmak 


Destek Personeli 3
Lise ve dengi okullardan mezunu olmak. 
E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
SRC-2 belgesi yanında psikoteknik belgesine sahip olmak. 
Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak 


Destek Personeli 4
Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin açık ve kapalı alanların temizlik işleri, eşya ve evrak taşıma, yemek servisi yapma gibi çeşitli hizmetleri yerine getirmek üzere; 
Erkek olmak. -Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 
2020 yılı KPSS P94 puan türünden en az 65 puan almış olmak.
Askerliğini yapmış veya muaf olmak. 
Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. 
Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 


Destek Personeli 5
Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin açık ve kapalı alanların temizlik işleri, eşya ve evrak taşıma, yemek servisi yapma gibi çeşitli hizmetleri yerine getirmek üzere; 
Kadın olmak. 
Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 
2020 yılı KPSSP94 puan türünden en az 65 puan almış olmak. 
Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. 
Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. 


Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1
Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin güvenlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere; 
Erkek olmak, 
Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. - Askerliğini yapmış veya muaf olmak. 
Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 
2020 yılı KPSS P94 puan türünden en az 65 puan almış olmak.
10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak. 
Valilik tarafından düzenlenen ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. 
Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak 


Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2
Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin güvenlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere; 
Kadın olmak. 
Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. 
Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 
2020 yılı KPSS P94 puan türünden en az 65 puan almış olmak. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak. 
Valilik tarafından düzenlenen ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. 
Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak 


Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alımı İçin Gerekli Olan Belgeler 

1- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, 
2- Başvuru formu, ( Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir) 
3- Diploma / Geçici Mezuniyet Belgesi sureti veya kare kodlu e-Devlet çıktısı) 
4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi 
5- Fotoğraf, (1 adet) 
6- Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için) 
7- Tecrübe belgesi, (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü) 
8- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir) 
9- Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, 
10- Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi,


4B Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Bilgileri

Başvuru Yeri/Adresi: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tavşanlı yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi Kütahya /Merkez. 
Başvuru Tarihleri : Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. 
Adaylar, başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Üniversitemiz web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yolu ile yapmaları gerekmektedir. Posta/kargo yoluyla yapılacak başvurularda yaşanabilecek gecikmelerde ve eksikliklerde Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır

Detaylar ve tam ilan ilan metni için BURAYA TIKLAYIN

Son Başvuru Tarihi: 07 Ocak 2022

Popüler İlanlar