Milli Savunma Bakanlığı İşçi Alımı

Milli Savunma Bakanlığı İşçi Alımı

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal Ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığının yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacak. Detaylar haberimizde…

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal Ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığının yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacak.

Alım yapılacak kişi sayısı;1(engelli)1(TMY/Eski Hükümlü)

Başvuru şekli;

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak21-25 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır (şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir)

Her bir aday, İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri için başvuru yapabilecektir.

Son Başvuru tarihi;21-25 ekim tarihleri

Genel Başvuru şartları;

•    Türkiye Cumhuriyetivatandaşı olmak.
•    Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
•    Askerlikle ilişiği olmamak (askerliğini yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak).
•    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
•    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmişya da hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
•    Kamukurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
•    Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre işe göndermede öncelikli olan adaylar için; bu durumları işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmemekle birlikte, aynı maddenin altıncı fıkrası saklı kalmak kaydı ile öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak

Adaylarda aranan genel şartlardır.

Son Başvuru Tarihi: 25 Ekim 2020