Necmettin Erbakan Üniversitesi Duyurular 100 Personel Alımı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Duyurular 100 Personel Alımı

Necmettin Erbakan Üniversitesi duyurular ile güvenlik göevlisi, destek personeli, hemşire, sağlık personeli, teknisyen olarak 100 kamu personeli alımı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi duyurular ile  koruma ve  güvenlik görevlisi, destek personeli, hemşire, diğer sağlık personeli, teknisyen olarak 100 kamu personeli alımı yapıyor.


NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ DUYURULAR 100 PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4) Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması,
7) 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.


NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ DUYURULAR 100 PERSONEL ALIMI ÖZEL ŞARTLARI

1) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak.
2) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak ve 40 yaşından gün almamış olmak.
3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.


BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuruda bulunacaklar bu ilanın Resmî Gazete’ de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1) Başvuru Formu (Elektronik ortamda doldurulacaktır.)
2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge sisteme yüklenecektir.)
3) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen belgeler (Sisteme yüklenecektir.)
4) SGK hizmet dökümü (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge Tecrübe istenilen özel şartlar için) (Sisteme yüklenecektir.)
5) 1 adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş)
6) KPSS sonuç belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge sisteme yüklenecektir.)
7) Nüfus cüzdanı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge sisteme yüklenecektir.)
8) Askerlik durum belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge sisteme yüklenecektir.)
9) Adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge sisteme yüklenecektir.)
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü’nün www.erbakan.edu.tr adresinden online Başvuru Formunun eksiksiz doldurulması ve yukarıda belirtilen belgelerin ilgili bölüme yüklenmesi gerekmektedir. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. İlanımızın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılabilecektir.
Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

NOT: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye eklenen (Karar Sayısı: 2012/2964) Ek Madde 7 gereğince, başvuru yapanların beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur. 

Tan ilan metni ve detaylar için BURAYA TIKLAYIN 

Son Başvuru Tarihi: 22 Aralık 2021

Popüler İlanlar