Turgut Özal Üniversitesi Personel Alımı 19 Sözleşmeli Personel

Turgut Özal Üniversitesi Personel Alımı 19 Sözleşmeli Personel

Turgut Özal Üniversitesi personel alımı ilanı ile sınavsız 19 sözleşmeli personel alacak. Malatya için büro personeli, tekniker, temizlik personeli, koruma ve güvenlik görevlisi alınacak.

Turgut Özal Üniversitesi personel alımı ilanı ile 19 sınavsız 4B sözleşmeli personel  alacak.  Büro personeli, tekniker, temizlik personeli, koruma ve güvenlik görevlisi alınacak. Lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapabilecek. 


Turgut Özal Üniversitesi Personel Alımı 19 Sözleşmeli Personel Alımı İçin Gerekli Belgeler 

** 4 Adet Fotoğraf,
**  Sözleşmeli Personel Başvuru Formu, (www.ozal.edu.tr adresinden temin edilecektir)
**  Özgeçmiş,
**  Mezuniyet belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
**  Kimlik Fotokopisi,
**  Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
**  Askerlik Durum Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
**  Geçerlilik süresi dolmamış KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi,
**  Özel Koşul Belgesi (Varsa nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar.),


Turgut Özal Üniversitesi Personel Alımı 19 Sözleşmeli Personel Alımı İçin Gerekli Şartlar

** Türk vatandaşı olmak,
** Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
** Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
** Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
** Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,
** Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020 KPSS Lisans, 2020 KPSS Ortaöğretim ve 2020 KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmak 
**  İlanın yayınladığı tarih itibariyle belgelere sahip olmak.
** Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, ğ) Üniversitemizin iç ve dış kampüslerinde çalışmaya elverişli olmak,
** Yapılacak güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması,
**  Ayrıca  başvuracak  adayların  durumunun;  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4/B  maddesinin  “Bu  şekilde  istihdam  edilenler,  hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen  istisnalar  hariç  sözleşmeyi  tek  taraflı  feshetmeleri  halinde, fesih  tarihinden  itibaren  bir  yıl  geçmedikçe  kurumların  sözleşmeli  personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
** Askerlik durumu itibariyle;
** Askerlikle ilgisi bulunmamak,
** Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
** Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak


Turgut Özal Üniversitesi Personel Alımı 19 Sözleşmeli Personel Alımı Özel Şartlar

Tekniker

a. Yükseköğretim kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Bahçe Tarım programından mezun olmuş olmak.
b. Sanayi Tipi Kenevir Yetiştiriciliği Kursu Sertifikasına Sahip Olmak
c. Kapalı ortam çalışanlarına yönelik biyolojik ve kimyasal güvenlik kursu sertifikasına sahip olmak.
d. Kamu Kurumlarında en az beş yıl çalıştığını SGK hizmet
dökümü ile belgelemek
Ek Madde 2/b (KPSSP93)
(En az 60 puan almış olmak)


Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) 1

a. Özel Güvenlik ve Koruma Ön lisans programından mezun olmak
b. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10.
Maddesinde yer alan şartları taşımak
c. Silahlı Özel Güvenlik Sertifikasına Sahip olmak
d. 1.67 cm’ den Kısa Olmamak.
e. Güvenlik Görevlilerine Yönelik Risk, Kriz ve Afet Yönetim Kursu Sertifikasına Sahip Olmak
f. Kamu Kurumlarında alanında en az iki yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelemek
g. Üniversitede vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu
olmamak. 
Ek Madde 2/b (KPSSP93)
(En az 55 puan almış olmak) 


Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) 2

a. Özel Güvenlik ve Koruma Ön lisans programından mezun olmak
b. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10.
Maddesinde yer alan şartları taşımak
c. Silahsız Özel Güvenlik Sertifikasına Sahip Olmak
d. 1.67 cm Kısa Olmamak
e. Güvenlik Görevlilerine Yönelik Risk, Kriz ve Afet Yönetim Kursu Sertifikasına Sahip Olmak
f. Üniversitede vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu
olmamak.
Ek Madde 2/b (KPSSP93)
(En az 60 puan almış olmak)


Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) 3

a. Ortaöğretim (lise ve dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak
b. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10.
Maddesinde yer alan şartları taşımak
c. Silahlı Özel Güvenlik Sertifikasına Sahip Olmak
d. 1.67 cm Kısa Olmamak
e. Güvenlik Görevlilerine Yönelik Risk, Kriz ve Afet Yönetim Kursu Sertifikasına Sahip Olmak 
f. Üniversitede vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu
olmamak. 
Ek Madde 2/b (KPSSP94)
(En az 60 puan almış olmak) 


Destek Personeli (Temizlik)

a. En Az Ortaöğretim (lise ve dengi) Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b. Üniversitemizin tüm kampüs ve birimlerinde iç ve dış alanda çalışmaya engel bir durumu olmamak.
c. Kapalı Ortam Çalışanlarına Yönelik Biyolojik ve Kimyasal Güvenlik Sertifikasına Sahip Olmak.
d. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak
kazanma durumunda istenecektir.)
Ek Madde 2/b (KPSSP94 -KPSSP93- KPSSP3)
(En az 60 puan almış olmak)


Büro Personeli (Ön Lisans) 1

a. Hukuk Müşavirliğinde Veri Girişi, Kayıt Tutma vb. alanlarda çalıştırılmak üzere Adalet Bölümü Ön Lisans Mezunu olmak
b. İş Dünyasında Örgütsel Davranış, Stres Yönetimi ve Liderlik Kursu Sertifikasına Sahip Olmak
c. MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak.
d. Kamu Kurumlarında en az iki yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelemek
 Ek Madde 2/b (KPSSP93)
(En az 60 puan almış olmak) 


Büro Personeli (Ön Lisans) 2

a. Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir ön lisans programlarından mezun olmak
b. İş Dünyasında Örgütsel Davranış, Stres Yönetimi ve Liderlik Kursu Sertifikasına Sahip olmak
c. Kamuda Kurumlarında en az iki yıl çalıştığını SGK hizmet
dökümü ile belgelemek
Ek Madde 2/b (KPSSP93)
(En az 60 puan almış olmak)


Büro Personeli (Lisans) 3

a. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında, Proje Hizmetleri, Veri Girişi, Kayıt Tutma alanlarında çalıştırılmak üzere Mühendislik Programlarından Herhangi birinden mezun olmak
b. C# Programlamaya Giriş Sertifikasına Sahip Olmak
c. Google Dokümanlar Kullanım Sertifikasına Sahip Olmak
d. İleri Ofis Uygulamaları Sertifikasına Sahip Olmak (Word, Excel, PowerPoint Vb.)
e. İş Dünyasında Örgütsel Davranış, Stres Yönetimi ve Liderlik Kursu Sertifikasına Sahip olmak
f. Kamu Kurumlarında en az iki yıl çalıştığını SGK hizmet
dökümü ile belgelemek 
Ek Madde 2/b (KPSSP3)
(En az 60 puan almış olmak) 


Büro Personeli (Lisans) 4

a. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında Proje Hizmetleri, Veri Girişi, Kayıt Tutma alanlarında çalıştırılmak üzere Mühendislik Programlarından Herhangi birinden Mezun Olmak
b. İş Dünyasında Örgütsel Davranış, Stres Yönetimi ve Liderlik Kursu Sertifikasına Sahip olmak
c. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sertifikasına Sahip Olmak
d. Kamuda Kurumlarında iki yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile belgelemek
Ek Madde 2/b (KPSSP3)
(En az 60 puan almış olmak) 


Turgut Özal Üniversitesi Personel Alımı 19 Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Bilgileri

İlan için son başvuru tarihi 1 Ocak 2022 günü (mesai bitimine kadar) olup başvuruların Üniversitenin  Personel Daire Başkanlığına şahsen yapması gerekmektedir. (Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)
Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.
İletişim Bilgileri
Adres  :  Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No: 70 P.K. 44210 Battalgazi / MALATYA
Tel        :  0422 846 12 55 - 0422 846 12 65
E-mail  :  [email protected]    

Tam ilan metni için BURAYA TIKLAYIN

Son Başvuru Tarihi: 01 Ocak 2022

Popüler İlanlar