Üniversite 21 Sözleşmeli Büro Personeli Teknisyen Temizlik Personeli Güvenlik Görevlisi Personel Alımı İlanı Yayımlandı

Üniversite 21 Sözleşmeli Büro Personeli Teknisyen Temizlik Personeli Güvenlik Görevlisi Personel Alımı İlanı Yayımlandı

Devlet Üniversitesi 4/B sözleşmeli personel alımı yapıyor. Resmi Gazete üzerinden yayımlanan ilana göre büro personeli, teknisyen, temizlik personeli, koruma ve güvenlik görevlisi alınacak.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü  Resmi Gazete üzerinden yayımladığı ila ile büro personeli, teknisyen, temizlik personeli, koruma ve güvenlik görevlisi olarak 21 sözleşmeli kamu personeli alımı yapacak. 


GENEL ŞARTLAR 

1) Türk vatandaşı olmak 
2) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. 
4) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır. 
a) T.C. Vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihal eye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 
d) 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak, 
e) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak. 
f) Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuran erkek adaylar için Askerliğini yapmış olmak. 
5) Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı - Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır. 
6) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir. 
7) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 
8) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir. 
9) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre ilgili kişinin araştırma sonucu olumlu olmak. 
10) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak. Atanmaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz merkez kampüsü ve ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemize bağlı (ilçelerde bulunan) kampüslerde görevlendirileceklerdir. 


BAŞVURU ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI 

1) Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 (onbeş) gün içinde www.mehmetakif.edu.tr internet sitesinde bulunan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 19.11.2021 / 03.12.2021 (dâhil) tarihleri arasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (İstiklal yerleşkesi içerisindedir.) adresinde olacak şekilde posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. İlanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular, ilan şartlarına uygun olmayan başvurular, postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. (Posta yoluyla yapılan başvurularda postanın en geç başvurunun son günü mesai bitimine kadar Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına ulaşmış olması gerekmektedir.) NOT: Ülkemizde de görülmekte olan COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla; Başvurular Şahsen/Posta ile yapılacağından başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup, eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.) Başvuru süresi sonunda başvuru evrakları ilgili komisyonca incelenecektir. 
2) Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki unvan için yapılan başvuru da geçersiz sayılacaktır. 3) Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. 
4) Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

ÖZEL ŞARTLAR VE TAM İLAN METNİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Son Başvuru Tarihi: 03 Aralık 2021