Üniversite Büro Personeli Alımı Yapılıyor

Üniversite Büro Personeli Alımı Yapılıyor

Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından yapılan iş ilanı ile bünyesine büro personeli alımı yapıyor. Yapılacak olan kamu alımının ayrıntıları haberimizde.

Büro personeli alımı yapan Artvin Çoruh Üniversitesi giderlerini özel bütçeden karşılamak üzere 657 sayılı kanunun 4/b maddesi gereğince sözleşmeli 2 kamu personeli alacak.

Büro Personeli 2 kişi kamu alımında adayların lisans İktisat, İşletme veya Muhasebe Lisans programlarının herhangi birinden mezun olması,

2018 veya 2019 KPSS Lisans Sınavından 70 ve üzeri P3 puanı almış olması,

MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olması,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Askerlik durumu itibariyle;

Askerlikle ilgisi bulunmamak,

Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak,
Başvuran adaylarda 2018/2019 KPSS Lisans sınavından 70 ve üzeri P3 puanı alanlar değerlendirmeye alınacak.

Başvuru Esnasında Adaylardan İstenecek Belgeler:

Başvuru Formu (www.artvin.edu.tr adresinden temin edilecektir),

KPSS Sınav Sonuç Belgesi,

Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

İkametgah Belgesi (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir),

Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir),

Daha önce çalışmış ise SGK Hizmet Dökümü,

Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir),

Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir),

Özgeçmiş ve sertifikalar,

Fotoğraf (1 Adet),

Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyanı,

Başvuru Şekli Ve Yeri

Adayların başvurularını 25 Şubat 2020 tarihine kadar (www.artvin.edu.tr) web adresinde bulanan Başvuru Formunu eksiksiz doldurularak yukarıda istenilen belgeler ile birlikte Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta, faks veya internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Son Başvuru Tarihi: 25 Şubat 2020