Üniversite Rektörlüğü 15 Sözleşmeli Lise Önlisans Lisans Temizlik Görevlisi, Teknisyen,  Güvenlik Görevlisi Alımı İlanı

Üniversite Rektörlüğü 15 Sözleşmeli Lise Önlisans Lisans Temizlik Görevlisi, Teknisyen, Güvenlik Görevlisi Alımı İlanı

Üniversite Rektörlüğü15 sözleşmeli kamu personeli alımı için yayımladığı resmi ilan ile ortaöğretim lise önlisans lisans mezunu temizlik görevlisi, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi alacak.

Balıkesir Üniversitesi 15 sözleşmeli kamu personeli alımı yapıyor. Yayımladığı resmi iş ilanı ile üniversite ortaöğretim  lise ön lisans lisans mezunu temizlik görevlisi, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi alacak


Genel Şartlar: 

**657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 18. maddesinin (A) bendlnde bellrtllen şaiları taşımak. 


Özet Şarttar: 

1. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak ve belgelendirmek.(Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin 8eçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.) 
2. Koruma ve Güvenlik Görevlisi 010612004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak. 
3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
4. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması. 
5. Başvuracak adayların durumunun; 657 saylll Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler. hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya söz|eşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması. 6. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartlarl yerine 8etirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir. 
Başvuru Şekli Yeri Ve Zamanı: 
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu pozisyonun pozlsyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvuruları değerlendirmeye allnmayacaktlr. Adaylar başvuruları ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (son gün mesai saati bitimine kadar) Balıkeslr Ünlversltesl Rektörlüğü Personel Dalre Başkanlığı Çağış Yerleşkesi Balıkesir adresıne şahsen yapllacakt|r. süresİ içerisinde yapılmayan yada ekslk belge lle yapılan başvurular lle faks, lnternet veya posta lle yapılacak başvurular lşleme alınmayacaktır. 

balikesir-1-003.pngbalikesir-2-003.pngbalikesir-3.png


BAVURUDA İSTENİLEN BELGELER: 

1- Fotoğraflı başvuru formu. (Buradan ulaşabillrslnlz.) 
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. 
3- Diploma fotokopisi (Doğrulama kodu olan e-devlet çlktısı kabul edilecektir.) 
4- 2O2O ylı KPSS sonuç belgesi.(Doğrulama Kodu bulunması gerekir.} 
5- Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/ sertifika, 
6- Daha önce çalışmış ise SGK prim günlerini gösterir belge. 

Son Başvuru Tarihi: 06 Aralık 2021