Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Daimi İşçi Alımı!

Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Daimi İşçi Alımı!

Yüksek Öğretim Kalite Kurulunun yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 Daimi İşçi Alımı yapılacak. Detaylar haberimizde…

Yüksek Öğretim Kalite Kurulunun yayınlamış olduğu ilana göre bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 Daimi İşçi Alımı yapılacak.

Alımı yapılacak Unvanlar;

1.    2 Güvenlik görevlisi,
2.    3 Temizlik Görevlisi,

Şeklinde olduğu bildirildi.

Alım Genel Şartları;

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,  
3. Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
4. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,  
5. Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
7. Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak,
8. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,
9. Başkanlığımız merkezinde ve bağlı birimlerinde çalışmayı kabul etmiş olmak,
10. Her aday ilanda belirtilen bir iş koluna (meslek) başvuru yapabilir. Birden fazla iş koluna müracaat eden adayların başvuruları kabul edilmeyecektir, VB.

Alım Özel Şartları;

Temizlik Görevlisi;

1. En az ilkokul mezunu olmak,  
2. 18-35 yaş arasında olmak,  
3. İşyerlerinin; temizliği, atıklarının toplanması, eşya malzeme ve evrakın taşınması, ayrıştırılması, dağıtımı, vb. işleri yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

Güvenlik Görevlisi  

1. En az ön lisans mezunu olmak,
2. 18-35 yaş arasında olmak,  
3. Özel Güvenlik ve Koruma bölümünden mezun olmak veya 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik sertifikası ile kimlik kartına (silahlı/silahsız) sahip olmak,  
4. Özel güvenlik sertifikası ve kimlik kartının ilan bitim tarihi itibariyle en az 6 ay süre ile geçerli olmak,
Adaylar 06/10/2020-10/10/2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden elektronik ortamda başvuru yapabileceklerdir.  

Kura Bilgisi: Tarih: 20/10/2020 Yeri: Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı   
Kura çekimi noter huzurunda ve kamera eşliğinde yapılacak olup, Korona virüs tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Youtube kanalından canlı olarak takip edilebilir.

Son Başvuru Tarihi: 10 Ekim 2020